Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GRASPEA s.r.o., IČ: 09283234, se sídlem Bohuslava Martinů 640/1, Stránice, 602 00 Brno (dále jen „poskytovatel“)

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi poskytovatelem a klientem, jak je dále v těchto VOP specifikován, a to coby smluvními stranami smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových stránek poskytovatele, které se nachází na adrese www.intutto.app nebo intutto.app (dále jen „webový portál“), jejímž předmětem je poskytování dále v těchto VOP specifikovaného produktu.
  2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí buďto podnikající fyzická osoba, nebo osoba právnická. Produkt ve smyslu těchto VOP není určen pro užití spotřebitelem.
  3. Dokončením registrace klienta na webovém portálu klient potvrzuje, že je s těmito VOP srozuměn a v celém rozsahu je akceptuje. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené prostřednictvím webového portálu mezi poskytovatelem a klientem.
 2. PRODUKT

  1. Produktem se pro účely těchto VOP rozumí poskytovatelem vytvořený software, který klient využívá prostřednictvím webového rozhraní na webovém portálu poskytovatele, a to konkrétně softwarová aplikace „INTUTTO“ sloužící ke komplexní správě rezervačního a recepčního systému při poskytování ubytovacích a nájemních služeb (dále jako „produkt“).
  2. Smlouvou uzavřenou prostřednictvím webového portálu (dále jen „smlouva“) poskytuje poskytovatel klientovi licenci k užívání produktu, a to za podmínek specifikovaných v uzavřené smlouvě a v těchto VOP. Ujednání uzavřené smlouvy mají před podmínkami těchto VOP přednost v rozsahu, v němž si odporují.
 3. REGISTRACE KLIENTA

  1. Uživatelský účet na webovém portálu si klient vytvoří registrací. Registrace probíhá vyplněním registračního formuláře, který se nachází na webovém portálu.
  2. Při registraci je klient povinen uvést alespoň své jméno a příjmení nebo název, je-li právnickou osobou, adresu svého sídla, identifikační číslo (IČO) a kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo), a také jméno, příjmení a funkci zástupce, je-li klientem právnická osoba. Klient je dále při registraci povinen zadat unikátní uživatelské jméno a přístupové heslo, pod nimiž se bude přihlašovat do svého uživatelského účtu.
  3. Nezadá-li klient při registraci některý z povinných údajů, nebude mu umožněno registraci na webovém portálu dokončit.
  4. Při registraci je klient povinen uvést pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace. Přestane-li po registraci některý ze zadaných údajů odpovídat skutečnosti, je klient povinen prostřednictvím svého uživatelského účtu na webovém portálu takový údaj bezodkladně aktualizovat. To neplatí v případě, že smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem již zanikl. Klient bere výslovně na vědomí, že odpovídá poskytovateli za veškerou škodu, kterou porušením této povinnosti způsobí.
  5. Jestliže registrační formulář automatizovaným způsobem vyhodnotí, že údaje zadané klientem při vyplňování nejsou pravdivé, přesné, aktuální či úplné, upozorní na to klienta. Do doby nápravy se nesprávně zadaný údaj považuje za nezadaný a klientovi nebude umožněno registraci na webovém portálu dokončit.
  6. Zjistí-li poskytovatel, že klientem zadané údaje nejsou pravdivé, je oprávněn klientův uživatelský účet bez dalšího deaktivovat. V případě nepřesných, neaktuálních či neúplných informací poskytovatel před provedením deaktivace uživatelského účtu klienta vyzve k bezodkladné nápravě, a pokud ji klient neprovede, je poskytovatel oprávněn klientův uživatelský účet deaktivovat; takto může poskytovatel postupovat i v případě nepravdivých informací, neprovede-li deaktivaci uživatelského účtu bez dalšího. Trvá-li při deaktivaci uživatelského účtu klienta smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem, může poskytovatel na základě důvodu pro deaktivaci účtu současně odstoupit od smlouvy dle článku 11.2.4., pro data klienta se v takovém případě uplatní článek 11.6.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Prostřednictvím svého uživatelského účtu klient užívá produkt, jestliže disponuje aktivní licencí, a dále zadává objednávky licence k užívání produktu, objednávky doplňkových produktů a individuálních služeb, a také spravuje svůj uživatelský účet.
  2. Klientův uživatelský účet se považuje za administrátorský účet.
  3. Klient může prostřednictvím svého uživatelského účtu zřídit nanejvýš 1000 uživatelských podúčtů, které mohou užívat produkt vč. případných doplňkových produktů a individuálních služeb v rozsahu, který klient prostřednictvím svého uživatelského účtu určí, nanejvýš však v rozsahu odpovídajícím licenci poskytnuté klientovi. Klient může každému uživatelskému podúčtu udělit užívací práva k produktu v jiném rozsahu.
  4. Jednotlivé uživatelské podúčty může klient prostřednictvím svého účtu též kdykoli odstranit, jako také upravit rozsah, v němž mohou produkt užívat.
  5. Klient může některý ze zřízených uživatelských podúčtů určit jako administrátorský. Takový uživatelský podúčet je postaven naroveň uživatelskému účtu klienta a může webový portál a produkt užívat ve stejném rozsahu a se všemi funkcemi, jako sám klient. Administrátorský podúčet však nemůže klientově uživatelskému účtu odebrat administrátorský status.
  6. Každý podúčet má samostatné unikátní uživatelské jméno a přístupové heslo, které zvolí klient. Klient může při zřízení uživatelského podúčtu podmínit změnu přístupového hesla k uživatelskému podúčtu svým schválením. Článek 3.5. těchto VOP platí obdobně.
  7. Klient je povinen chránit své heslo i svůj účet před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zneužitím, nahodilým nebo neoprávněným sdělením přístupových údajů nebo přístupem k účtu třetí osobou, ledaže k němu došlo z důvodů přímo přičitatelných poskytovateli.
  8. Klient odpovídá za užívání webového rozhraní a produktu ze strany uživatelských podúčtů, které zřídil, jako kdyby webové rozhraní a produkt užíval prostřednictvím těchto uživatelských podúčtů sám. To platí i pro administrátorský podúčet.
 5. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Po dokončení registrace na webovém portálu je klientovi v rámci jeho uživatelského účtu zpřístupněna sekce nabídek licencí produktu, a to jak ve formě trial verzí licence ve smyslu článku 6, tak i placených verzí licence ve smyslu článku 7. Jednotlivé nabídky se mohou lišit dle délky licence, zpřístupněných funkcí produktu a/nebo případných doplňkových produktů ve smyslu článku 9, které jsou k danému licenčnímu balíčku přiřazeny. Poskytovatel si vyhrazuje právo k podávání individuálních nabídek individuálním klientům nad rámec uvedené sekce webového portálu, a to dle poskytovatelova uvážení.
  2. Smlouva je uzavřena okamžikem:
   1. zadání objednávky licence prostřednictvím webového portálu, objednává-li klient licenci prostřednictvím webového portálu, a to bez ohledu na to, zda jde o objednávku trial verze nebo placené verze licence produktu; nebo
   2. okamžikem, kdy poskytovatel odešle klientovi e-mailové potvrzení objednávky v případě, že jde o objednávku, kterou klient učinil na základě poskytovatelovy individuální nabídky.
 6. TRIAL VERZE LICENCE PRODUKTU

  1. Na základě trial verze licence produktu je klient oprávněn v rozsahu poskytnuté licence užívat produkt bezúplatně, a to po stanovenou zkušební dobu, která běží ode dne uzavření smlouvy.
  2. Na poskytnutí trial verze licence produktu má klient nárok pouze jednou, a to bezprostředně po své prvotní registraci na webovém portálu dle článku 3. Toto právo klientovi zaniká, pokud jej po své registraci nevyužije a namísto toho si v souladu s článkem 5 objedná placenou licenci dle článku 7.
  3. Po uplynutí zkušební doby je další užívání produktu podmíněno přechodem na placenou licenci produktu dle článku 7.
  4. Nedojde-li po uplynutí zkušební doby k přechodu na placenou licenci, pak smlouva uplynutím zkušební doby zaniká a klient ztrácí možnost užívat produkt v jakémkoli rozsahu. Pro data klienta platí čl. 11.6. těchto VOP. Uživatelský účet klienta na webovém portálu zůstává i přes zánik smlouvy aktivní a klient je prostřednictvím svého uživatelského účtu nadále oprávněn zadat na webovém portálu objednávku na placenou licenci produktu.
  5. Klient bude 15 dnů před koncem zkušební doby formou e-mailu na adresu zadanou při registraci informován o blížícím se konci zkušební doby a o možnosti přechodu na placenou verzi licence produktu, jako i o následcích skutečnosti, že na placenou verzi licence produktu klient nepřejde.
 7. PLACENÁ LICENCE PRODUKTU

  1. Poskytovatel poskytuje klientovi placenou licenci produktu, a to vždy na dobu odpovídající klientem zvolené a uhrazené délce předplatného. Poskytovatel poskytuje měsíční nebo roční předplatné. Doba uhrazeného předplatného se sčítá a klient si tím může dopředu předplatit licenci produktu i na vícero měsíců či let.

  2. Cena předplatného je stanovena v ceníku poskytovatele. Aktuální ceník je vždy zveřejněn na webovém portále poskytovatele. Ceník je poskytovatel oprávněn kdykoliv změnit, takové změny se však nevztahují na období, které má klient již předplacené. O změně ceníku vyrozumí poskytovatel klienta vždy nejpozději do 7 dnů od zveřejnění aktualizovaného ceníku na webovém portálu.

  3. Cena za produkt na vybrané období je konečná, ledaže si klient v průběhu období objedná na webovém rozhraní poskytovatele ve svém uživatelském účtu doplňkový(é) produkt(y) dle čl. 9 těchto VOP.

  4. Předplatné hradí klient bezhotovostně, a to buď platební kartou, nebo převodem ve prospěch účtu poskytovatele. Pokud klient zvolí úhradu platební kartou, bude webovým portálem současně vyzván k tomu, aby zadal číslo platné platební karty, s níž je spojen účet, ze kterého má být poskytovatelem odečtena cena předplatného, a dále jméno držitele platební karty, dobu expirace platební karty a její trojmístný bezpečnostní kód (CVV2). Jestliže klient tyto údaje nezadá nebo je zadá nesprávně, neumožní mu webový portál odeslat objednávku.

  5. V případě platby kartou se částka odpovídající ceně předplatného odečte z účtu klienta bez dalšího po zadání objednávky. Licence k užívání produktu je klientovi poskytnuta bez dalšího po úspěšném odpočtu částky odpovídající ceně předplatného z účtu klienta.

  6. V případě platby převodem zašle provozovatel klientovi zálohovou fakturu k zaplacení zvoleného předplatného, a to s 14denní splatností. Licence k užívání produktu je klientovi poskytnuta nejpozději v pracovní den následující po dni, v němž byla úhrada připsána na účet poskytovatele. O tom bude klient rovněž informován formou e-mailové zprávy.

  7. Smlouva o poskytnutí placené licence k užívání produktu je vždy sjednána s automatickou prolongací. Tato smlouva se tedy vždy automaticky prodlužuje o délku posledního zvoleného a zaplaceného předplatného s tím, že:

   1. v případě platby kartou se platba za prodloužené období odečte z účtu klienta v poslední den trvání aktuální licence produktu, jež byla klientovi poskytnuta; a
   2. v případě zadání platby bezhotovostním převodem zašle poskytovatel nejpozději 15 dnů před skončením doby aktuální licence produktu klientovi zálohovou fakturu, a to s 14denní splatností. Klient může automatickou prolongaci zrušit nebo změnit platební metodu ve svém uživatelském účtu, a to vždy nejpozději do konce předposledního dne doby trvání aktuální licence. V takovém případě není klient povinen hradit zálohovou fakturu dle čl. 7.7.2. těchto VOP, byla-li mu již doručena. K automatické prolongaci dále nedojde, pokud klient doručenou zálohovou fakturu do konce její splatnosti neuhradí, nebo pokud nedojde v případě platby kartou k úspěšnému odpočtu finančních prostředků odpovídajících ceně předplatného z příslušného účtu klienta.
  8. Nedojde-li k prodloužení doby trvání licence, pak smlouva uplynutím doby trvání poslední licence produktu, která byla klientovi poskytnuta, zaniká. Pro data klienta platí čl. 11.6. těchto VOP. Uživatelský účet klienta na webovém portálu zůstává i přes zánik smlouvy aktivní a klient je prostřednictvím svého uživatelského účtu nadále oprávněn zadat na webovém portálu objednávku na placenou licenci produktu.

 8. LICENČNÍ PODMÍNKY, UŽÍVÁNÍ PRODUKTU

  1. Licence produktu je klientovi poskytována na základě uzavřené smlouvy jako nevýhradní a časově omezená, a to na zkušební dobu v případě trial verze a na dobu zaplaceného předplatného či součtu zaplacených předplatných v případě placené verze.
  2. Klient je na základě poskytnuté licence oprávněn užívat veškeré uživatelské funkce produktu, jehož licenci si klient předplatil nebo k němuž má aktivní trial verzi licence. To platí i pro uživatelské funkce, o něž poskytovatel dle svého uvážení po dobu trvání smlouvy rozšíří produkt, k němuž má klient aktivní licenci.
  3. Produkt užívá klient ze svého vlastního zařízení přes webové rozhraní prostřednictvím svých přihlašovacích údajů, které zadal při své registraci na webovém portálu dle čl. 3 těchto VOP. Licence produktu se realizuje výhradně formou hostování na serverech poskytovatele nebo serverech pronajatých poskytovatelem.
  4. Poskytovatel vynaloží přiměřené úsilí, aby byla dosažena maximální dostupnost produktu, garantovaná dostupnost produktu je 96 % měsíčně vč. odstávek za účelem údržby hardware a aktualizací produktu. Poskytovatel však neodpovídá za výpadky mimo jeho kontrolu, které mohou mít vliv na funkčnost nebo dostupnost produktu pro klienta (např. porucha připojení k internetu na straně klienta, přírodní katastrofa, DOS nebo DNS útoky na technické vybavení poskytovatele, výpadek u dodavatelů poskytovatele a další). Tyto se do garantované dostupnosti nezapočítávají a poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé klientovi v souvislosti s takovými výpadky.
  5. Poskytovatel poskytuje klientovi servis a uživatelskou podporu při užívání produktu, a to vždy v rozsahu dle licence, která byla klientovi poskytnuta. Klient se tedy může v rozsahu poskytnuté licence obracet na poskytovatele v případě problému, připomínek nebo dotazů při užívání produktu, na které je poskytovatel povinen ve lhůtě odpovídající podmínkám poskytnuté licence reagovat; není-li v rámci poskytnuté licence sjednáno jinak, platí, že je poskytovatel povinen reagovat v přiměřené lhůtě a v rámci běžné pracovní doby.
  6. Poskytovatel bude provádět bezplatné aktualizace produktu, jejichž účelem je primárně zajištění bezpečnosti produktu a sekundárně vylepšování produktu. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce produktu bez předchozího upozornění. Poskytovatel klienta přiměřeně informuje o změně nastavení či funkčnosti produktu, pokud se ho týká.
  7. Klient nesmí používat, kopírovat, emulovat, klonovat, půjčovat, pronajímat, podlicencovat či jakkoli jinak přenechat k užívání jakékoli třetí osobě, prodávat, modifikovat, dekompilovat, disassemblovat či jinak zpětně dekódovat nebo převádět produkt či jakoukoli jeho část, a to vyjma způsobů sjednaných ve smlouvě a uvedených v těchto VOP. To platí i pro veškeré texty, grafika, loga, ikony, obrázky, a dále veškerý software používaný na webovém rozhraní poskytovatele.
  8. Klient dále nesmí žádným způsobem zasahovat do zdrojového kódu produktu, ani jej jakýmkoli způsobem použít či zpětně dekódovat s cílem rekonstrukce zdrojového kódu produktu či jakékoli jeho části.
  9. Klient nesmí do produktu nahrávat či jakýmkoli jiným způsobem zadávat nebo prostřednictvím produktu jakkoli přímo či nepřímo šířit nevhodný obsah, zejména pak vulgární, výhružné, rasistické, hrubé, urážlivé, neetické, sexistické, pornografické či jinak nevhodné či nezákonné informace, materiály a názory, dále jakékoli viry, ransomware, rootkity, trojské koně nebo jiné malwary či obdobný software, či jakékoli informace, materiály a názory, které zasahují či porušují jakákoli práva třetích osob nebo jejichž vytvoření, uchovávání a/nebo rozšíření by představovalo protiprávní jednání. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat údaje zadávané klientem do produktu a bez předchozího upozornění odstranit obsah zadaný do produktu, který je v rozporu s těmito podmínkami.
  10. Pokud klient poskytne poskytovateli hlášení o závadách a/nebo navrhne úpravy (dále jen “hlášení”), poskytovatel má právo takové hlášení použít, včetně začlenění takového hlášení do služeb poskytovatele nebo jiných softwarových produktů, aniž by na základě toho měl vůči klientovi jakýkoli závazek; klient se pro vyloučení pochybností jakýchkoli hypotetických nároků vůči poskytovateli, které by mu mohly z uvedené skutečnosti vzniknout, výslovně vzdává. Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, poskytovatel si vyhrazuje veškerá práva a neuděluje klientovi žádné licence jakéhokoli druhu.
  11. Klient bere na vědomí, že poskytovatel poskytuje zákazníkům klienta (dále jen „host“) možnost spravovat prostřednictvím webového portálu vlastní rezervace, které jsou v produktu evidovány. Tento systém správy rezervací je hostům přístupný:
   1. buď prostřednictvím uživatelského účtu hosta, který si každý host s rezervací evidovanou v produktu může v případě zájmu na webovém portálu zřídit zadáním svých osobních údajů (jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, datum narození) a prostřednictvím nějž pak může spravovat veškeré rezervace týkající se jeho osoby. Produkt automaticky páruje zadané rezervace s případně zřízenými uživatelskými účty hostů na základě shodné kombinace identifikačních údajů hosta evidovaných v rámci uživatelského účtu hosta a evidovaných v rámci každé konkrétní rezervace zadané poskytovatelovými klienty do produktu; nebo
   2. na základě individuálního odkazu, jehož prostřednictvím může host spravovat výhradně tu rezervaci, které se odkaz týká, přičemž správa rezervace je v takovém případě podmíněna autentizací hosta přes příslušné autentizátory (např. Google, Seznam.cz). Tento odkaz zašle produkt klientovi automaticky po zadání rezervace ze strany klienta do produktu v případě, že bude do produktu v souvislosti s rezervací zadána také e-mailová adresa hosta. V systému správy rezervací může host rezervaci zrušit či změnit její parametry, to vše dle podmínek umožněných klientem. Poskytovatel neodpovídá za žádné úkony, které host, klient či jakákoli třetí osoba v rámci systému správy rezervací učiní.
 9. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

  1. Klient si může po dobu trvání smlouvy prostřednictvím svého uživatelského účtu objednat doplňkové produkty a individuální služby dle aktuální nabídky poskytovatele, zveřejněné na webovém portálu. Objednávka se zadává prostřednictvím webového portálu, na jejím základě dochází k uzavření samostatné smlouvy o poskytnutí objednaného doplňkového produktu a/nebo individuální služby mezi poskytovatelem a klientem.
  2. Cena doplňkových produktů a individuálních služeb je stanovena v ceníku poskytovatele. Aktuální ceník je vždy zveřejněn na webovém portále poskytovatele. Ceník je poskytovatel oprávněn kdykoliv změnit, takové změny se ale nevztahují na období, které má klient již zaplacené. O změně ceníku vyrozumí poskytovatel klienta vždy nejpozději do 7 dnů od zveřejnění aktualizovaného ceníku na webovém portálu.
  3. Doplňkové produkty ani individuální služby zpravidla není možné užívat, nedisponuje-li klient licencí k produktu, a to i v případě, že má klient doplňkový produkt nebo individuální službu zaplacen na dobu přesahující dobu trvání licence k produktu. Smlouva o poskytnutí doplňkového produktu a/nebo individuální služby proto vždy skončí nejpozději společně se zánikem smlouvy o poskytnutí licence k produktu. Nastane-li taková situace, jde to k tíži klienta a uplatní se článek 11.4. těchto VOP.
  4. Pro platbu za doplňkové produkty a individuální služby platí čl. 7 těchto VOP a pro licenční podmínky čl. 8 těchto VOP, odpovídá-li to povaze doplňkového produktu a/nebo individuální služby.
 10. DAŇOVÉ DOKLADY

  1. Veškeré daňové doklady vystavuje poskytovatel výhradně v elektronické podobě a zasílá je na e-mailovou adresu klienta.
  2. Jestliže byla klientovi vystavena zálohová faktura, vystaví poskytovatel klientovi řádnou fakturu do 7 dnů ode dne, kdy klient zálohovou fakturu uhradil.
 11. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

  1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od okamžiku dokončení registrace klienta po dobu zvoleného období při registraci. Na základě této registrace vzniká klientovi oprávnění k využívání produktu za předpokladu řádné úhrady ceny za produkt, vyjma trial verze.
  2. K ukončení smlouvy před uplynutím zvoleného období dojde:
   1. na základě písemné dohody poskytovatele a klienta o ukončení smlouvy,
   2. bez udání důvodu písemnou výpovědí klienta doručenou prostřednictvím e-mailu poskytovateli bez výpovědní doby, kdy poskytovatel pozastaví klientovi přístup k produktu nejpozději do 3 dní po doručení výpovědi;
   3. na základě odůvodněné výpovědi klienta v případě, že poskytovatel 2 po sobě jdoucí období poruší garantovanou dostupnost produktu nebo v jednom období poruší garantovanou dostupnost produktu o více jak 15 %;
   4. odstoupením od smlouvy s okamžitou účinností ze strany poskytovatele, a to v případě podstatného porušení smlouvy ze strany klienta, tj. pokud klient bude využívat službu v rozporu s právními předpisy nebo čl. 8 těchto VOP, z důvodů dle čl. 3.7. těchto VOP nebo pokud jinak podstatně poruší podmínky uzavřené smlouvy a těchto VOP.
  3. Výpověď smlouvy musí být učiněna elektronickou formou, a to buď e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím uživatelského účtu.
  4. V případě ukončení smlouvy dle čl. 11.2.2. a 11.2.4. nemá klient právo na vrácení žádné části zaplacené ceny předplatného za produkt, a to byť i za dobu, kterou klient nevyužil.
  5. V případě ukončení smlouvy dle odst. 11.2.3. má klient právo na vrácení poměrné části ceny předplatného za produkt, a to odpovídající době zaplaceného předplatného, jež nebyla klientem v důsledku odstoupení využita. Tuto částku se poskytovatel zavazuje vrátit klientovi způsobem, kterým byla cena za produkt uhrazena, nejpozději do 14 dní po ukončení smlouvy, nedohodne-li se poskytovatel s klientem jinak.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat údaje zanesené do produktu klientem po uplynutí 6 měsíců po ukončení smlouvy. Poskytovatel na žádost klienta učiněnou prostřednictví e-mailu do uplynutí této doby poskytne klientovi údaje zanesené do produktu za dobu trvání smlouvy ve formátu JSON, to však pouze v případě, že veškeré platby za produkt ze strany klienta vůči poskytovateli jsou řádně uhrazeny. V případě exportu údajů z produktu v jiném než uvedeném formátu, poskytovatel poskytne na žádost klienta údaje v tomto jiném formátu za úhradu ve výši dle aktuálního ceníku (individuální služby). V takovém případě vystaví klient fakturu za tyto individuální služby se splatností 7 dní a po úhradě faktury ze strany klienta poskytne klientovi údaje v tomto jiném požadovaném formátu do 10 dní po úhradě.
 12. OMEZENÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE ZA ŠKODU

  1. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, pokud byly zapříčiněny klientem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost vč. vyšší moci.
  2. Klient bere výslovně na vědomí, že produkt vč. doplňkových produktů je software, u nějž se mohou v budoucnu projevit či vyskytnout vady, nedostatky či problémy s funkčností (dále jen „chyba“), které jsou v době uzavření smlouvy neznámé. Pokud klient při užívání produktu zjistí chybu, oznámí to poskytovateli; v oznámení chybu popíše a uvede, v jakých souvislostech se projevila a jaké má následky na funkčnost produktu. Bude-li chyba natolik kritické povahy, že podstatně ztěžuje či zcela vylučuje možnost užívání produktu jako celku nebo jeho zásadních funkcí, má klient nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti s takovou chybou, a to v případě, že ji poskytovatel neodstraní v rámci garantované dostupnosti dle čl. 8.4. Klient se pro vyloučení pochybností výslovně vzdává jakýchkoli jiných nároků, které by měly či mohly vyplývat z chyby produktu, než na které vznikne nárok dle podmínek předchozí věty.
  3. Nárok na náhradu škody, který případně může klientovi vzniknout na základě porušení jakékoli povinnosti ze strany poskytovatele, může představovat částku maximálně do výše 20 procent ze zaplacené ceny předplatného produktu, ohledně níž došlo ke škodné události, a to v součtu za celé předplacené období.
  4. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat klienta. Případná obnova ztracených nebo znehodnocených dat jde na vrub klienta.
  5. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby a finanční ztráty, které vznikly přenesením nesprávných dat do aplikací a systémů třetích stan, nebo využitím API nebo služeb třetích stran.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto VOP a ceník dle odst. 7.2. VOP představují úplnou dohodu mezi poskytovatelem a klientem s ohledem na využívání produktu poskytovatele klientem.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto VOP nebo jakoukoli jejich část. Změnu VOP poskytovatel vždy oznámí zveřejněním nového znění VOP na webovém portálu. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na webovém portálu poskytovatele.
  3. Klient může případnou změnu VOP odmítnout, a to do 15 dnů od zveřejnění nového znění VOP; výpovědní doba je v takovém případě 30denní a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli; článek 11.3. těchto VOP platí obdobně. Při odmítnutí změny VOP ze strany klienta se postupuje tak, jako by došlo k výpovědi smlouvy ze strany klienta podle článku 11.2.2. těchto VOP a uplatní se článek 11.4. těchto VOP, ledaže došlo změnou VOP k natolik zásadní změně v postavení klienta, že by nebylo možné po klientovi spravedlivě požadovat, aby ve smluvním vztahu nadále setrval ; v takovém případě se uplatní článek 11.5. těchto VOP.
  4. Veškeré změny a dodatky smlouvy musí být učiněny písemnou formou a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a klienta.
  5. Klient není oprávněn převádět svá práva a povinnosti ze smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
  6. Tyto VOP včetně dalších právních vztahů zde neupravených se řídí výlučně českým právem, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním klientům, a je dána výlučná příslušnost českých soudů s tím, že všechny spory mezi poskytovatelem a klientem budou řešeny věcně příslušným soudem, do jehož obvodu patří město Brno.
  7. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1.1.2023.